O programu MMF-a

Trogodišnji program koji MMF podržava ima za cilj riješiti srednjoročne potrebe platnog bilansa BiH, a dostupnost finansijskim sredstvima MMF-a će omogućiti da se kapitalna potrošnja više ne smanjuje. Program će također podržati politike za jačanje ekonomskog potencijala i održavanje makroekonomske stabilnosti.

Tri glavna cilja programa su:

Strukturalne reforme: Povećanje potencijala ekonomije za rast i poticanje zapošljavanja u privatnom sektoru kroz intenziviranje strukturalnih reformi kojima se poboljšava poslovno okruženje i privlače investicije.

Fiskalna politika: Poboljšanje strukture i kvaliteta javne potrošnje, uz postepeno smanjenje nivoa zaduženosti javnog sektora.

Finansijski sektor: Oživljavanje kreditne aktivnosti bankarskog sektora, uz očuvanje finansijske stabilnosti kroz reforme finansijskog sektora.

Aranžman će takođe pomoći da se unaprijedi koordinacija i saradnja između vlasti u BiH u cilju jačanja jedinstvenog ekonomskog prostora.

 

Cilj

Uvećanje potencijala za rast, uz istovremeno održavanje makroekonomske stabilnosti

Ključne oblasti politike

Strukturalne reforme kako bi se podstakli rast i otvaranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru

Pružanje podrške rastu, uz osiguranje fiskalne održivosti

Zaštita stabilnosti finansijskog sektora i oživljavanje kreditne aktivnosti banaka

Ključne mjere

Poboljšanje poslovne klime

Unapređenje funkcionisanja tržišta rada

Promjena orijentacije budžeta kako bio u funkciji rasta i održiviji

Ograničavanje fiskalnih rizika i povećanje efikasnosti poreznog sistema

Postizanje održivosti i efikasnosti socijalne sigurnosti i socijalnih naknada

Očuvanje aranžmana Valutnog odbora

Jačanje bankarskog sektora

Jačanje upravljanja razvojnim bankama

1. Smanjenje poreznog opterećenja rada
2. Smanjenje administrativnog opterećenja preduzeća i parafiskalnih nameta
3. Usklađivanje propisa i poreznih zakona među entitetima
4. Restrukturiranje i privatizacija društvenih preduzeća
1. Osavremenjivanje zakona o radu i jačanje inspekcija za podršku novimzakonima o radu
2. Aktivnemjere tržišta rada
1. Reforma javne uprave
2. Smanjenjemase zarada u javnom sektoru kako bi se stvorio prostor za veću kapitalnu potrošnju
3. Smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru
4. Unaprijeđenje sistema raspodjele prihoda
1. Restrukturiranje, prodaja ili likvidacija DP,
2. Rješavanje akumuliranih dugovanja za socijalne doprinose
3. Jačanje fiskalne discipline na nižim nivoima vlasti i u vanbudžetskim fondovima
4. Jačanje okvira fiskalne odgovornosti i izvještavanja
5. Bolja koordinacija i saradnja među poreznim upravamaradi veće naplate prihoda
1. Sveobuhvatna reforma penzijskog sistema sa većom efektivnom starosnomdobi za odlazak u penziju
2. Rješavanje akumuliranih dugovanja za socijalne doprinose
3. Poboljšanje ciljanosti socijalnih davanja u FBiH uspostavljanjem centralizirane baze podataka o korisnicima u FBiH kako bi se poboljšala ciljanost
4. Završavanje revizije boračkih naknada
1. Dalje održavanje CBA onako kako je konstituiran po zakonu
2. Zaštita nezavisnosti Centralne banke
1. Novo modernizirano zakonodavstvo za bankarski sektor kako bi se poboljšala supervizija
2. Bolja koordinacija među regulatornim agencijama
3. Odlučno i pravovremeno djelovanje radi postupanja sa slabim bankama
4. Sprovođenje AQR za banke u domaćem vlasništvu
1. Izmjene i dopune zakona radi ukidanja direktnog kreditiranja, unaprijeđenja supervizije i osiguranja nezavisnosti i transparentnosti razvojnih banaka
2. Formuliranje održivog poslovnogmodela za poslovanje razvojnih banaka
Napomena: tekst istaknut crvenom bojom označava mjere kojima se poboljšava koordinacija i suradnja između vlasti kako bi se očuvao jedinstven ekonomski prostor.