Naslovna
Naslovna - Monitoring implementacije Programa mjera iz Proširenog aranžman za Bosnu i Hercegovinu - Extended Fund Facility (EFF), finansijski podržanog od Međunarodnog monetarnog fonda

Novi sistem potreba je radi poboljšanja transparentnosti i stabilnosti javnih finansija. Potrebno je usvojiti jednostavniji i automatizovaniji sistem raspodjele kako bi se izbjegli politički pritisci.

Dodatne informacije

 • Status Odustalo se od provođenja
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Nije bilo napretka u provođenju ove mjere. Početkom 2018. godine, nakon Prvog pregleda provođenja mjera u okviru Aranžmana i nakon slanja novog Dopunskog pisma namjere kojim su utvrđene nove prethodne mjere, odustalo se od provođenja ove mjere jer nalazi tehničke misije MMF-a nisu naveli značajnije probleme u postojećem "ad hoc" sistemu raspodjele prihoda.
 • Željeni efekat Pravilna raspodjela prihoda od UINO.

Pristupanje WTO-u omogućit će pristup i otvorenost svjetskom tržištu. Rješavanje trgovinskih pitanja s EU omogućit će isto na nivou EU, a također je dio puta BiH ka članstvu.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHParlament FBiH
 • Napredak i komentar Predstavnički dom usvojio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH na sjednici 13. decembra, koji je Vlada utvrdila 2. avgusta i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Nacrt je dugo čekao na usvajanje zbog nezasjedanja Parlamenta FBiH zbog političkih nesuglasica. Konačno, izmjene i dopune Zakona usvojene su 19. oktobra 2017. godine.
 • Željeni efekat Riješena preostala trgovinska pitanja sa Evropskom unijom.

U skladu sa planom Agencije za privatizaciju FBiH, pristupit će rješavanju statusa preostalih preduzeća u državnom vlasništvu i javnih preduzeća bilo putem restrukturiranja i eventualne privatizacije održivih preduzeća, ili likvidacije onih preduzeća koja se ocijene kao neodrživa. U okviru ovog procesa Vlada FBiH će, u konsultacijama sa Grupom Svjetske banke i/ili EBRD-om, završiti finansijsku i operativnu temeljitu procjenu vrijednosti te razgovarati o mogućnostima i modalitetima povećanja profitabilnosti preduzeća kroz unaprjeđenje korporativnog upravljanja ili prodajom dionica.

Privatizacija predstavlja prelazak državnog u privatno vlasništvo. Bitan je radi stvaranje konkurentnog tržišta rada i boljeg poslovanja preduzeća. Vlada FBiH još uvijek je zadržala udjel u više preduzeća. U javnosti se vodi dugogodišnja polemika o pitanju treba li ili ne u potpunosti privatizovati telekom operatere u Federaciji BiH. Evidentan je pad profita njihovih vrijednosti, što je posljedica neefikasnog upravljanja i poslovanja.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.10.2016.
 • Originalni rok 31.10.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Napredak i komentar Potrebno je izvršiti objektivnu i transparentnu procjenu vrijednosti prije eventualne odluke o prodaji preduzeća. Nakon što je usvojeno dopunsko pismo namjere, uslov za zaključenje prvog pregleda i isplatu druge tranše kredita više nije bilo provođenje procjene vrijednosti, već samo njeno pokretanje, što je ispunjeno. U novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine institucije BiH ističu kako imaju namjeru okončati due diligence BH Telecoma i HT Eroneta do septembra 2018. godine. Prema posljednjem Izvještaju osoblja MMF-a iz februara 2018. godine, okončanje due diligence analize navedena je kao prethodna mjera, odnosno uslov za zaključenje drugog pregleda u okviru Aranžmana i isplatu treće tranše kredita
 • Željeni efekat Završiti finansijsku i operativnu temeljitu procjenu vrijednosti, te razgovarati o mogućnostima i modalitetima povećanja profitabilnosti preduzeća kroz unaprjeđenje korporativnog upravljanja ili prodajom dionica.

Kao i u RS-u, u Federaciji BiH, prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, izdvaja se procenat od neto plate za zaštitu od prirodnih nesreća i vodnu naknadu. Na svaki ugovor s uposlenikom, poslodavac za posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih nesreća i vodnu naknadu plaća po 0,5 posto od netoplate. Udruženje poslodavaca FBiH više je puta tražilo smanjenje ili ukidanje parafiskalnih nameta radi rasterećenja privrede.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHParlament FBiH
 • Napredak i komentar Nema napretka u provođenju ove mjere.
 • Željeni efekat Smanjeno finansijsko opterećenje poslovnih subjekata.

Uz pomoć USAID-a, analizirati parafiskalne namete na svim nivoima vlasti, a vlade dva entiteta i Vijeće ministara razradit će planove s ciljem njihovog smanjenja.

Parafiskalni nameti su naknade koje privredni subjekti i građani plaćaju za korištenje određenih dobara ili usluga. Poslodavci u BiH su se, međutim, žalili da su parafiskalni nameti previsoki, te da se ne koriste za održavanje plaćenih dobara ili usluga. Smatra se da trenutno postoji više od 4.000 parafiskalnih nameta na svim nivoima, iako tačan broj nije poznat. Da bi poslovao, privredni subjekt se mora držati oko 20 zakona vezanih za parafiskalne i fiskalne namete. BiH je na 81. od 190 mjesta „Doing Business“ liste po lakoći poslovanja. Smanjenje parafiskalnih nameta rasteretilo bi realni sektor, te povećalo konkurentnost domaćih kompanija.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Formirani su entitetski registri parafiskalnih nameta uz pomoć USAID-a, koji obuhvataju institucije BiH, te entitetske, kantonalne i opštinske vlade. U novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine, institucije BiH obavezale su se da usvoje planove smanjenja parafiskalnih nameta do kraja juna 2018. godine.
 • Željeni efekat Smanjeno finansijsko opterećenje poslovnih subjekata.

Nastojat će poboljšati usmjeravanje socijalne pomoći s ciljem pružanja zaštite najranjivijim grupama na efikasan način. Usvajanjem Zakona formirati Centraliziranu bazu podataka korisnika socijalnih transfera.

Centralizovana baza korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi potrebna je radi lakše revizije i kontrole ovih korisnika. Formiranje jedinstvene baze omogućit će pravilnije usmjeravanje socijalne pomoći, odnosno izvođenje iz sistema onih koji ne zadovoljavaju, a uvođenje onih kategorija njenih pripadnika koji zadovoljavaju uslove za dobijanje socijalne pomoći. Sve navedeno potrebno je napraviti radi ušteda i racionalnijeg korištenja resursa.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 30.09.2016.
 • Originalni rok 30.09.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHParlament FBiH
 • Napredak i komentar Zakon o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi usvojio je Parlament FBiH na sjednici Predstavničkog doma 15. februara 2017. godine i na sjednici Doma naroda dana 2. marta 2017. godine. Originalni rok za provođenje ove mjere bio je kraj septembra 2016.godine. Nacrt zakona usvojen je još 2015, a Prijedlog je Vlada FBiH uputila u martu 2016. godine. Rok je probijen zbog nezasjedanja Parlamenta FBiH uslijed političkih nesuglasica.
 • Željeni efekat Stvoriti operativnu centraliziranu bazu podataka korisnika socijalnih transfera radi pravilnijeg usmjeravanja socijalne pomoći.

Prema izjavi Willija Kiekensa, direktora za BiH i Zorice Kalezić, savjetnice Izvršnog direktora od 7.9.2016. godine, okvir uvodi jasnije postupke ovrhe, uvode alate i poticaje za olakšavanje restrukturiranja i rješavanja dugova  preduzeća i usvajaju smjernice za vansudsko  restrukturiranje.  Izmjene zakona praćene su edukacijom sudija privrednih sudova i unapređenjem propisa za stečajne upravitelje, uz  podršku savjetodavnog programa Svjetske banke za rješavanje dugova i zatvaranje preduzeća (WB Debt Resolution and Business Exit advisory program).

Reforma bitna zbog velikih dugova i neprofitabilnog rada državnih preduzeća. Kako je navedeno, novi okvir bi uveo poticaje za olakšavanje restrukturiranja i rješavanja dugova  preduzeća.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 30.09.2016.
 • Originalni rok 30.09.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Napredak i komentar Parlament FBiH je Nacrt zakona usvojio u decembru 2016. godine. Međutim, Ustavni sud FBiH je dijelove Nacrta zakona proglasio neustavnim. Novi tekst prijedloga zakona Vlada FBiH je usvojila u oktobru 2017. godine i uputila u parlamentarnu proceduru. Izmjene Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH usvojene su u oba doma Parlamenta Federacije BiH 22. maja 2018. godine. Rok za usvajanje ove mjere bio je kraj septembra 2016. godine.
 • Željeni efekat Jačanje sudskog sistema.

Provesti studiju izvodivosti uz pomoć Svjetske banke do kraja septembra  2016. godine u pogleda toga da li FBiH treba uspostaviti specijalizovane privredne sudove.

Specijalizovani sudovi podrazumijevaju sudove nadležne za otvaranje stečaja i likvidiranje preduzeća. Trenutno su za to u FBiH nadležni općinski sudovi. U RS-u, ove procese vode posebni specijalizovani sudovi. S obzirom na to da su općinski sudovi nadležni za krivična djela i tužbe građana, privredni i upravni sporovi u FBiH mogu trajati od jedne do pet godina. Potrebni su brzi i efikasni specijalizovani sudovi u kojima će raditi dobro obučeni kadrovi, što je također bitan segment. Naime, RS još uvijek nije proveo mjeru obuke sudija za rad u specijalizovanim privrednim sudovima, pa se trajanje sporova, i pored osnivanja ovih sudova, nije smanjilo. Stoga je, osim samog osnivanja specijalizovanih privrednih sudova, neophodno provesti i obuku sudija.  

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 30.09.2016.
 • Originalni rok 30.09.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Napredak i komentar Predsjednik Vrhovnog suda FBiH Milorad Novković primio je 14. marta 2016. predstavnike Svjetske banke predvođene Georgiom Harley, stručnjakom za reformu pravosuđa iz Washingtona, te eksperte za reformu pravosuđa i javni sektor, Marinu Matić i Srđana Svirčeva. Sastanku su ispred Vrhovnog suda FBiH prisustvovali sudija Zdravka Grebo - Jevtić, predsjednica Građanskog odjeljenja suda, sudija Zdenko Eterović, predsjednik Upravnog odjeljenja i sudija Malik Hadžiomeragić, predsjednik Krivičnog odjeljenja suda. Povod posjete je provedba studije izvodljivosti osnivanja specijaliziranih privrednih sudova, te uspostavljanje saradnje sa interesnim grupama u sektoru pravde radi procjene potrebe za osnivanjem ove vrste sudova u Federaciji BiH. (izvor: Pravosudje.ba). Studija je, međutim, izvršena tek u novembru 2017. godine, što znači da je rok probijen više od godinu dana. Studija izvodljivosti koju je izradila Svjetska banka ukazala je na to da bi osnivanje specijeliziranih privrednih sudova bilo preskupo i u konačnici neizvodivo, već da se treba raditi na jačanju privednih odjeljenja u već postojećim sudovima. Ovo je scenarij koji je prihvatila i Vlada. Naime, formiranje privrednih sudova u 10 kantona i jednog drugostepenog koštala Federaciju 11 miliona maraka u prvoj godini, a onda svake naredne dodatnih 10 miliona. Jedina izvodiva i isplativa opcija je jačanje već postojećih privrednih odjeljenja u općinskim sudovima. Ministar pravde FBiH Mato Jozić izjavio je za RTV FBiH kako su, na onovu analize Svjetske banke, odlučili ići na jačanje privrednih odjeljenja, posebno u onim sudovima s velikim brojem predmeta ove vrste.
 • Željeni efekat Ustanovljeno treba li FBiH uspostaviti privredne sudove - jačanje sudskog sistema.

Ponovo će započeti proces privatizacije u FBiH kako bi pomogli unapređenje ekonomskog upravljanja i konkurencije, te smanjili rizik za javne finansije. Izvršena je klasifikacija preduzeća u državnom vlasništvu i javnih preduzeća na ona koja su strateška, ona koja zahtijevaju manje ili značajnije mjere restrukturiranja, i preduzeća u kojima vlada posjeduje manjinske udjele (ove napore u Federaciji BiH podržava Grupa Svjetske banke). 

Privatizacija predstavlja prelazak državnog u privatno vlasništvo. Osnovni cilj jeste, ili bi trebao biti, okončati političku kontrolu nad određenom imovinom, te stvoriti otvoreno i konkurentno tržište koje će naposlijetku dovesti do povećanja zapošljavanja. Vlada FBiH još uvijek je zadržala udjel u više preduzeća, iako se u mnogima radi o manjinskom udjelu, te ne može odlučivati o poslovanju.

Dodatne informacije

 • Status Djelimično implementirano
 • Rok 30.09.2016.
 • Originalni rok 30.09.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Napredak i komentar Udjel Vlade FBiH u „Bosnalijeku“ od 19,25% prodat 6. oktobra na Sarajevskoj berzi za 23,3 miliona KM. Nije bilo kupca za dionice Vlade FBiH u „Sarajevo osiguranju“ na berzi 6. jula. Razlog za propalu prodaju „Sarajevo osiguranja“, prema mišljenju direktora AW Brokersa Adnana Bunje, jeste previsoka cijena koju je Vlada Federacije odredila (izvor: oslobodjenje.ba). Bunjo smatra da je „bilo pretjerivanja kada se određivala cijena jer, ako uzmemo trgovanje tim emitentom u zadnjih nekoliko godina, vidjet ćemo da cijena nije prelazila ni sedam KM u prosjeku, a oni bi sada da prodaju po cijeni od 12,99 KM“. Stoga, može se zaključiti da je potrebna konsolidacija cijena dionica kako bi došlo do prodaje udjela Vlade FBiH u „Sarajevo osiguranju“. Mjera nije ispunjena do zadatog roka.
 • Željeni efekat Unaprijediti ekonomsko upravljanje i konkurenciju te smanjiti rizik za javne finansije.

Oba entiteta će uz pomoć MMF-a pripremiti sveobuhvatne planove umanjenja stopa obaveznih doprinosa i pojednostavljenja i poboljšanja efikasnosti sistema poreza na dohodak. Osigurat će da smanjenje stopa socijalnih doprinosa ima neutralan efekat na deficit kako se ne bi ugrozila održivost socijalnih fondova. Umanjenje stope doprinosa će biti praćeno proširenjem porezne osnovice poreza na dohodak kroz oporezivanje svih izvora prihoda po osnovu rada, posebno naknada. Također, uviđeno je da je za ovo potrebna podrška porezne uprave koja povećava poreznu disciplinu. Međutim, ukoliko se kontinuirano provođenje ovih mjera pokaže nedovoljnim da se osigura održivost fondova socijalnog osiguranja, poduzet će i dodatne fiskalne mjere u konsultaciji sa osobljem MMF-a, kako bi prikupili dodatne prihode i/ili smanjili potrošnju ako je potrebno.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 30.09.2016.
 • Originalni rok 30.09.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, međutim, ispunili samo dio tačke 3. u sektoru Javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost Akcionog plana za provedbu Agende koji podrazumijeva nova oporezivanja značajnog dijela toplog obroka i regresa za godišnji odmor, dok je proporcijalno smanjenje doprinosa u periodu 3. oktobar – 31 decembar 2016. ostavljeno po strani, što predstavlja dodatno opterećenje na realni sektor i nije u skladu sa ciljem koji mjera treba da ostvari. Poslodavci bi, smatraju, navedenim izmjenama bili stavljeni pred izbor da idu na svoj teret ili oduzmu neka prava radnicima u korist države, što će u svakom slučaju dovesti do smanjenja broja novih zapošljavanja. Udruženja poslodavaca i sindikati bili su složni u stavu da se ne smiju uvoditi novi nameti dok ne dođe do smanjanja doprinosa. Prema važećem rješenju, doprinosi na dohodak se dijele na one koji idu na teret poslodavca i one koji idu na teret radnika. Tako na teret radnika ide 17 posto za PIO, 13,5 posto za zdravstvo i doprinos za zapošljavanje 1,5 posto. Na teret poslodavca ide 6 posto za PIO, 4 posto za zdravstvo, 0,5 posto za zapošljavanje. Ukupno, poslodavac i radnik sada državi na ime doprinosa izdvajaju 41,5 posto na osnovicu plate. Prema novom prijedlogu Vlade FBiH, porezni obveznik na ime doprinosa za PIO izdvaja 18,5 posto, za zdravstvo 13,5 i za nezaposlenost 1 posto. Dakle, ukupno bi se na ime doprinosa izdvajalo 33 posto, što bi nominalno predstavljalo smanjenje od oko 10 posto. Međutim, osnovica na koju se obračunavaju doprinosi prema novom prijedlogu je promijenjena, tako da se doprinosi plaćaju i na topli obrok, regres i prijevoz. Tako korist imaju samo oni poslodavci koji daju, odnosno radnici koji imaju bruto platu 1.200 KM i više. Dakle, novi prijedlog utiče samo na dio realnog sektora čije bruto plate prelaze 1.200 KM, te ova mjera nije u skladu sa osnovnim ciljem poticaja rasta i otvaranja novih radnih mjesta, iako je nominalno stopa obavezujućih doprinosa smanjena.
 • Željeni efekat Otvaranje radnih mjesta u privatnom sektoru kroz smanjenje poreznog opterećenja rada.
Stranica 4 od 4