Naslovna
Naslovna - Monitoring implementacije Programa mjera iz Proširenog aranžman za Bosnu i Hercegovinu - Extended Fund Facility (EFF), finansijski podržanog od Međunarodnog monetarnog fonda

Završiti operativno i finansijsko restrukturiranje preduzeća te tako omogućiti prodaju.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2017.
 • Originalni rok 31.12.2017.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Napredak i komentar Udjel Vlade FBiH u "Fabrici duhana Sarajevo" prodat u septembru 2016. godine. Prodato 511.478 dionica po cijeni 83,50 KM po dionici. Nema napretka kada je u pitanju restruktuiranje preduzeća "Aluminij Mostar".
 • Željeni efekat Unaprijediti ekonomsko upravljanje i konkurenciju te smanjenjiti rizik za javne finansije.

Pripremiti analizu neophodnih zakonskih mjera za zaštitu javnih sredstava.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Nema napretka u implementaciji ove mjere.
 • Željeni efekat Ojačani standardi javnih nabavki u pogledu depozita javnih sredstava.

U skladu sa direktivama EU i zahtjevima Bazela izraditi zakone o bankama koji će ojačati korektivne i provedbene ovlasti supervizora, uvesti superviziju bankarskih grupa na konsolidiranoj osnovi, uvesti sveobuhvatan okvir za restrukturiranje banaka, te ukinuti posebne obavezne rezerve za depozite javnog sektora.

Jedna od mjera za konsolidaciju složenog finansijskog sektora, odnosno njegovu koordinaciju.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 30.11.2016.
 • Originalni rok 30.11.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHVlada RSParlament FBiHNarodna skupština RS
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Zakon o bankama FBiH usvojen je 2. marta 2017. godine. Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Vladin Nacrt zakona o bankama i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH na sjednici 29. novembra. Zbog dugog nezasjedanja domova Parlamenta FBiH, Nacrt zakona o bankama usvojen je tek 29. novembar, te je već tada probijen rok iz Pisma namjere. Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH još uvijek je u procesu usaglašavanja domova. Zakon o bankama RS-a i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o agenciji za bankarstvo RS-a usvojeni su 30. decembra 2016. godine. Vlada RS-a na 99. sjednici 10. novembra usvojila Nacrt zakona o bankama RS-a i uputila ga na razmatranje NSRS-u. Vlada RS-a je zadati rok probila za svega mjesec dana što se, u odnosu na ostale mjere, može smatrati zanemarivim.
 • Željeni efekat Izbjegnut rizik od narušavanja strukture finansiranja banaka.

Zapošljavanje nepotrebnih kadrova i prevelika primanja su problemi koji karakterišu javni sektor u FBiH. Moratorij na zapošljavanje donijet je na nivou FBiH kako bi se uštedila sredstva i spriječilo njeno rasipanje u javnom sektoru. Ograničenje plata i smanjenje ukupne zaposlenosti u javnom sektoru potrebno je provesti i na kantonalnom nivou.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Napredak i komentar Potpisnici Pisma namjere su izvršne vlasti, dok su zakonodavne izostavljene. Zbog toga problem i dolazi kod usvajanja određenih mjera od zakonodavnih vlasti.
 • Željeni efekat Ograničena plata i smanjenjena ukupna zaposlenosti na kantonalnom nivou.

Teži se jačanju kontrole nad zaduživanjem nižih nivoa vlasti.  Prema izjavi Willija Kiekensa, direktora za BiH i Zorice Kalezić, savjetnice Izvršnog direktora od 7.9.2016. godine, tehnička pomoć Svjetske banke trenutno radi na procjeni neefikasnosti potrošnje u sektoru zdravstva i reformi penzionog sistema.

Niže vlasti u FBiH, kantonalne i općinske, kao i preduzeća u državnom vlasništvu i vanbudžetski fondovi, imali su mogućnost zaduživanja zbog neučinkovite primjene Zakona, odnosno njegove neusklađenosti sa državnim zakonom. Cilj je stvoriti odgovornosti nižih nivoa vlasti u finansijskom smislu.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHParlamentarna skupština BiH
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Vlada FBiH je usvojila nacrt novog Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u oktobru 2017. i nedavno je isti dostavila Parlamentu.
 • Željeni efekat Pojačana kontrola nad nižim nivoima vlasti, vanbudžetskim fondovima i preduzećima u državnom vlasništvu kako bi se osigurala potpuna odgovornost zaduživanja i zaustavilo povećavanje nepokrivenih obaveza.

Kroz zakone povećati broj obaveznika doprinosa, povećati efektivne dobi za penzionisanje te proširiti osnovice za obračun doprinosa. 

Povećanjem broja obaveznika doprinosa i povećanjem efektivne dobi za penzionisanje nastoji se stvoriti održiv penzioni sistem.

Novi zakon predviđa uvođenje bodovnog sistema za obračun visine penzija. Također, prepoznaju se jednokratna povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do jula 1998. godine u iznosu od 10 posto i pet posto povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do 31. decembra 2007. godine.

Dodatne informacije

 • Status Djelimično implementirano
 • Rok 31.10.2016.
 • Originalni rok 31.10.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHParlamentarna skupština BiH
 • Napredak i komentar Vlada FBiH utvrdila je 14.9.2016. Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Prijedlog zakona usvojio je Predstavnički dom Parlamenta FBiH 13. decembra. Dom naroda većinom glasova je odbio Prijedlog na sjednici 1. juna, nakon što je dva puta odgađana. Sama Vlada FBiH je kasno uputila Prijedlog, a zbog nezasjedanja Predstavničkog doma i koalicionih odnosa u oba doma, rok je probijen. Posljednji Nacrt Vlada je uputila 6. decembra, a nakon usvojenih amandmana Prijedlog je upućen 27. decembra 2017. godine. Novi Prijedlog zakona o PIO Predstavnički dom usvojio je na sjednici 24. januara. Zakon o organizaciji Fonda PZO nije upućivan u bilo kojoj formi. U posljednjem Dopunskom pismu namjere MMF-u, institucije u BiH navele su kako očekuju da će Zakon o organizaciji Fonda PZO, koji je izrađen uz pomoć Svjetske banke s ciljem podrške osiguranju održivosti penzionog sistema, biti usvojen u junu/lipnju 2018.
 • Željeni efekat Osigurati održivost penzionog sistema putem povećanja broja obveznika doprinosa, povećanja efektivne dobi za penzionisanje, te proširivanja osnovice za obračun doprinosa.

Registracija poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o ravrstavanju na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva je u toku, sa 14,6% poljoprivrednih gazdinstava registriranih kao komercijalna zaključno sa krajem aprila 2016. godine. Na osnovu registra, usmjeriti subencije.

Subvencije za poljoprivrednike se moraju usmjeriti isključivo na komercijalna poljoprivredna gazdinstva, kako bi se stimulisali poljoprivrednici da poštuju zakone i plaćaju doprinose i ostale troškove. Da bi se to postiglo, odnosno da bi se identifikovali komercijalni doprinosi, mora se prije svega napraviti registar istih.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Prema Pismu namjere, registracija poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva je u toku.
 • Željeni efekat Ušteđenih 5 miliona KM u poljoprivrednim subvencijama i povećanje od 10 KM u prihodima od obaveznih socijalnih doprinosa tokom 2016. u odnosu na prethodnu godinu, što će pomoći naporima da se ostvari fiskalnu konsolidaciju.

U cilju sprječavanja zloupotrebe sistema boračkih davanja, potpisnici Pisma namjere su se obavezali na ubrzanje revizije korisnika penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima u FBiH. Prva faza procesa revizije podrazumijeva provjeru podobnosti postojećih korisnika za sve kategorije korisnika boračkih prava, uključujući i penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima, a dalje faze utvrđivanje konačnog spiska. Uzdržat će se od izmjena i dopuna zakona koji regulišu boračka davanja bez konsultacija s osobljem Svjetske banke i MMF-a.

Spisak korisnika boračkih primanja godinama je u FBiH dovođen u pitanje. Potrebna je detaljna revizija korisnika kako bi se iz ove kategorije izveli svi oni koji ne zadovoljavaju uslove, a uveli oni koji su neopravdano izvedeni iz kategorije.

Dodatne informacije

 • Status Odustalo se od provođenja
 • Rok 30.06.2017.
 • Originalni rok 30.06.2017.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Prema riječima ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salke Bukvarevića, od početka primjene Zakona o reviziji pregledano je 103.469 predmeta, a iz prava je zbog nepostojanja potrebne papirologije izbačeno 1.340 korisnika boračko-invalidsko zaštite. Revizija se nastavlja i u narednom periodu, i ostalo je još da se pregleda 34.567 predmeta. U ovoj godini prekontrolirano je do sada 12.000 predmeta, a Ministarstvo je preuzelo obavezu i zadaću da nastavi sa kontrolom. Naime, kontrolirat će se, kako oni koji primaju lične invalidnine, poput ratnih vojnih invalida, tako i porodične invalidnine, odnosno, porodice šehida i poginulih boraca. Predmet revizije su i oni koji primaju naknade u oblasti dobitnika najvećih ratnih priznanja i oni koji su ostvarili prijevremeno povoljnije penzionisanje u skladu sa pravima demobiliziranih boraca i drugih boračkih kategorija. Vrhovni sud FBiH je, međutim, na osnovu tužbi bivših korisnika boračkih primanja koji su izvedeni iz prava u vrijeme mandata Zukana Heleza na mjestu ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u pravo vratio 2.661 brisanog borca te naložio retroaktivnu isplatu. Početkom 2018. godine, nakon okončanja Prvog pregleda provođenja mjera u okviru Aranžmana i nakon slanja novog Dopunskog pisma namjere kojim su utvrđene nove prehodne mjere, odustalo se od provođenja ove mjere jer je fiskalni rizik ograničen gornjom granicom budžetskog izdvajanja.
 • Željeni efekat Spriječena zloupotreba sistema boračkih davanja i kvalitetnija raspodjela socijalnih davanja.

U cilju sprječavanja zloupotrebe sistema boračkih davanja, potpisnici Pisma namjere su se obavezali na ubrzanje revizije korisnika penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima u FBiH. Prva faza procesa revizije podrazumijeva provjeru podobnosti postojećih korisnika za sve kategorije korisnika boračkih prava, uključujući i penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima, a dalje faze utvrđivanje konačnog spiska. Uzdržat će se od izmjena i dopuna zakona koji regulišu boračka davanja bez konsultacija s osobljem Svjetske banke i MMF-a.

Spisak korisnika boračkih primanja godinama je u FBiH dovođen u pitanje. Potrebna je detaljna revizija korisnika kako bi se iz ove kategorije izveli svi oni koji ne zadovoljavaju uslove, a uveli oni koji su neopravdano izvedeni iz kategorije.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Napredak i komentar Prema riječima ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salke Bukvarevića, od početka primjene Zakona o reviziji pregledano je 103.469 predmeta, a iz prava je zbog nepostojanja potrebne papirologije izbačeno 1.340 korisnika boračko-invalidsko zaštite. Revizija se nastavlja i u narednom periodu, i ostalo je još da se pregleda 34.567 predmeta. U ovoj godini prekontrolirano je do sada 12.000 predmeta, a Ministarstvo je preuzelo obavezu i zadaću da nastavi sa kontrolom. Naime, kontrolirat će se, kako oni koji primaju lične invalidnine, poput ratnih vojnih invalida, tako i porodične invalidnine, odnosno, porodice šehida i poginulih boraca. Predmet revizije su i oni koji primaju naknade u oblasti dobitnika najvećih ratnih priznanja i oni koji su ostvarili prijevremeno povoljnije penzionisanje u skladu sa pravima demobiliziranih boraca i drugih boračkih kategorija. Vrhovni sud FBiH je, međutim, na osnovu tužbi bivših korisnika boračkih primanja koji su izvedeni iz prava u vrijeme mandata Zukana Heleza na mjestu ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u pravo vratio 2.661 brisanog borca te naložio retroaktivnu isplatu. Prema riječima ministra za boračka pitanja, do kraja godine, kada je rok za provođenje ove mjere, ostalo je jo 34.567 predmeta.
 • Željeni efekat Sprječavanje zloupotrebe sistema boračkih primanja i kvalitetnije usmjeravanje socijalnih davanja.

Uz pomoć MMF-a izvršiti pregled sistema raspodjele prihoda od indirektnih poreza između različitih nivoa vlasti, uključujući i unutar entiteta, s ciljem njegovog pojednostavljenja i automatizacije. Nakon toga uspostaviti novi sistem automatske raspodjele prihoda od UINO koji je u skladu sa preporukama MMF-a.

Kako bi došlo do uvođenja novog, potrebno je detaljno analizirati stari sistem raspodjele prihoda od indirektnih poreza.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Pregled je izvršen čime je omogućena uspostava novog sistema.
 • Željeni efekat Omogućena uspostava novog sistema automatske raspodjele prihoda od UINO.