Naslovna
Naslovna - Monitoring implementacije Programa mjera iz Proširenog aranžman za Bosnu i Hercegovinu - Extended Fund Facility (EFF), finansijski podržanog od Međunarodnog monetarnog fonda

U cilju održavanja stabilnosti finansijskog tržišta, smanjenja fiskalnih troškova na minimum i ublažavanja rizika od sudskih postupaka povezanih s rješavanjem problema slabih banaka, entitetske vlade poduzimaju daljnje mjere kako bi se unaprijedio rad entitetskih razvojnih banaka i uveo nadzor od strane agencija za bankarstvo. Tražimo pomoć MMF-a i Svjetske banke kako bi unaprijedili upravljanje rizikom i transparentnost poslovanja entitskih razvojnih banaka. Izmjene i dopune zakona o entitetskim razvojnim bankama i izmjene i dopune zakona o agencijama za bankarstvo izvršit će se u skladu sa preporukama osoblja MMF-a i Svjetske banke.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 30.06.2018.
 • Originalni rok 30.11.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada RSNarodna skupština RSVlada FBiHParlament FBiH
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Nema napretka kad je u pitanju provođenje ove mjere. Prema novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine rok za provođenje mjere je pomjeren za kraj juna 2018. godine.
 • Željeni efekat Pojasniti mandat razvojnih ciljeva koji se odnose na rješavanje tržišnih neuspjeha i ograničavanje dozvoljenih djelatnosti, uključujući eliminiranje direktnog kreditiranja privatnog sektora; unaprijediti upravljanje razvojnim bankama kako bi poslovale nezavisno od vlade i tražiti zaključivanje ugovora za članove uprave prema kojima bi se naknada vezala za stvarni učinak; stavljanje razvojnih banka pod odgovarajuću superviziju i regulativu entitetskih agencija za bankarstvo; tražiti objavljivanje na internet stranicama razvojnih banaka godišnjih izvještaja eksterne revizije razvojnih banaka i svih fondova kojima upravljaju izvršenoj od strane uglednih međunarodnih revizorskih firmi.

Usvojene izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.03.2017.
 • Originalni rok 31.03.2017.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHParlament FBiH
 • Napredak i komentar Nije bilo napretka u implementiranju ove mjere.
 • Željeni efekat Ojačati kontrolu nad nižim nivoima vlasti, vanbudžetskim fondovima i preduzećima u državnom vlasništvu kako bi se osigurala potpuna odgovornost za i zaustavilo povećavanje nepokrivenih obaveza.

U skladu sa direktivama EU i zahtjevima Bazela izraditi zakone o bankama koji će ojačati korektivne i provedbene ovlasti supervizora, uvesti superviziju bankarskih grupa na konsolidiranoj osnovi, uvesti sveobuhvatan okvir za restrukturiranje banaka, te ukinuti posebne obavezne rezerve za depozite javnog sektora.

Jedna od mjera za konsolidaciju složenog finansijskog sektora, odnosno njegovu koordinaciju.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 30.11.2016.
 • Originalni rok 30.11.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHVlada RSParlament FBiHNarodna skupština RS
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Zakon o bankama FBiH usvojen je 2. marta 2017. godine. Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Vladin Nacrt zakona o bankama i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH na sjednici 29. novembra. Zbog dugog nezasjedanja domova Parlamenta FBiH, Nacrt zakona o bankama usvojen je tek 29. novembar, te je već tada probijen rok iz Pisma namjere. Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH još uvijek je u procesu usaglašavanja domova. Zakon o bankama RS-a i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o agenciji za bankarstvo RS-a usvojeni su 30. decembra 2016. godine. Vlada RS-a na 99. sjednici 10. novembra usvojila Nacrt zakona o bankama RS-a i uputila ga na razmatranje NSRS-u. Vlada RS-a je zadati rok probila za svega mjesec dana što se, u odnosu na ostale mjere, može smatrati zanemarivim.
 • Željeni efekat Izbjegnut rizik od narušavanja strukture finansiranja banaka.

Kroz zakone povećati broj obaveznika doprinosa, povećati efektivne dobi za penzionisanje te proširiti osnovice za obračun doprinosa. 

Povećanjem broja obaveznika doprinosa i povećanjem efektivne dobi za penzionisanje nastoji se stvoriti održiv penzioni sistem.

Novi zakon predviđa uvođenje bodovnog sistema za obračun visine penzija. Također, prepoznaju se jednokratna povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do jula 1998. godine u iznosu od 10 posto i pet posto povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do 31. decembra 2007. godine.

Dodatne informacije

 • Status Djelimično implementirano
 • Rok 31.10.2016.
 • Originalni rok 31.10.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHParlamentarna skupština BiH
 • Napredak i komentar Vlada FBiH utvrdila je 14.9.2016. Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Prijedlog zakona usvojio je Predstavnički dom Parlamenta FBiH 13. decembra. Dom naroda većinom glasova je odbio Prijedlog na sjednici 1. juna, nakon što je dva puta odgađana. Sama Vlada FBiH je kasno uputila Prijedlog, a zbog nezasjedanja Predstavničkog doma i koalicionih odnosa u oba doma, rok je probijen. Posljednji Nacrt Vlada je uputila 6. decembra, a nakon usvojenih amandmana Prijedlog je upućen 27. decembra 2017. godine. Novi Prijedlog zakona o PIO Predstavnički dom usvojio je na sjednici 24. januara. Zakon o organizaciji Fonda PZO nije upućivan u bilo kojoj formi. U posljednjem Dopunskom pismu namjere MMF-u, institucije u BiH navele su kako očekuju da će Zakon o organizaciji Fonda PZO, koji je izrađen uz pomoć Svjetske banke s ciljem podrške osiguranju održivosti penzionog sistema, biti usvojen u junu/lipnju 2018.
 • Željeni efekat Osigurati održivost penzionog sistema putem povećanja broja obveznika doprinosa, povećanja efektivne dobi za penzionisanje, te proširivanja osnovice za obračun doprinosa.

Parlament FBiH je usvojio novi Zakon o porezu na dobit, izrađen uz pomoć MMF-a, kojim se ukidaju olakšice za izvoznike, a povećavaju poticaji za investicije i pojašnjava porezni tretman amortizacije i rezerviranja za kreditne gubitke banaka. Iste izmjene i dopune podrazumijeva novi zakon u RS. Na taj način postići će se i harmonizacija entitetskih zakona. 

Stvaranje efikasnog tržišta uslovljeno je i pojednostavljenjem poreskog sistema. To svakako podrazumijeva i harmoniziranje entitetskih zakona, odnosno stvaranje jednakih uslova i obaveza na području cijele države.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada RSNarodna skupština RS
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Narodna skupština RS-a usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 5. januara 2017. godine. Rok za provođenje ove mjere bio je kraj 2016. godine, tako da se može reći da je probijanje roka zanemarivo iako ona nije ispunjena do određenog datuma.
 • Željeni efekat Harmonizirati entitetske zakone o porezu na dobit radi jačanja konzistentnosti, izbjegavanja dvostrukog oporezivanja između entiteta, umanjivanja poreznih poticaja i pojašnjenja poreznog tretmana rezerviranja za kreditne gubitke.

Pristupanje WTO-u omogućit će pristup i otvorenost svjetskom tržištu. Rješavanje trgovinskih pitanja s EU omogućit će isto na nivou EU, a također je dio puta BiH ka članstvu.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHParlament FBiH
 • Napredak i komentar Predstavnički dom usvojio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH na sjednici 13. decembra, koji je Vlada utvrdila 2. avgusta i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Nacrt je dugo čekao na usvajanje zbog nezasjedanja Parlamenta FBiH zbog političkih nesuglasica. Konačno, izmjene i dopune Zakona usvojene su 19. oktobra 2017. godine.
 • Željeni efekat Riješena preostala trgovinska pitanja sa Evropskom unijom.

Kao i u RS-u, u Federaciji BiH, prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, izdvaja se procenat od neto plate za zaštitu od prirodnih nesreća i vodnu naknadu. Na svaki ugovor s uposlenikom, poslodavac za posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih nesreća i vodnu naknadu plaća po 0,5 posto od netoplate. Udruženje poslodavaca FBiH više je puta tražilo smanjenje ili ukidanje parafiskalnih nameta radi rasterećenja privrede.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHParlament FBiH
 • Napredak i komentar Nema napretka u provođenju ove mjere.
 • Željeni efekat Smanjeno finansijsko opterećenje poslovnih subjekata.

Nastojat će poboljšati usmjeravanje socijalne pomoći s ciljem pružanja zaštite najranjivijim grupama na efikasan način. Usvajanjem Zakona formirati Centraliziranu bazu podataka korisnika socijalnih transfera.

Centralizovana baza korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi potrebna je radi lakše revizije i kontrole ovih korisnika. Formiranje jedinstvene baze omogućit će pravilnije usmjeravanje socijalne pomoći, odnosno izvođenje iz sistema onih koji ne zadovoljavaju, a uvođenje onih kategorija njenih pripadnika koji zadovoljavaju uslove za dobijanje socijalne pomoći. Sve navedeno potrebno je napraviti radi ušteda i racionalnijeg korištenja resursa.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 30.09.2016.
 • Originalni rok 30.09.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHParlament FBiH
 • Napredak i komentar Zakon o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi usvojio je Parlament FBiH na sjednici Predstavničkog doma 15. februara 2017. godine i na sjednici Doma naroda dana 2. marta 2017. godine. Originalni rok za provođenje ove mjere bio je kraj septembra 2016.godine. Nacrt zakona usvojen je još 2015, a Prijedlog je Vlada FBiH uputila u martu 2016. godine. Rok je probijen zbog nezasjedanja Parlamenta FBiH uslijed političkih nesuglasica.
 • Željeni efekat Stvoriti operativnu centraliziranu bazu podataka korisnika socijalnih transfera radi pravilnijeg usmjeravanja socijalne pomoći.

Prema izjavi Willija Kiekensa, direktora za BiH i Zorice Kalezić, savjetnice Izvršnog direktora od 7.9.2016. godine, okvir uvodi jasnije postupke ovrhe, uvode alate i poticaje za olakšavanje restrukturiranja i rješavanja dugova  preduzeća i usvajaju smjernice za vansudsko  restrukturiranje.  Izmjene zakona praćene su edukacijom sudija privrednih sudova i unapređenjem propisa za stečajne upravitelje, uz  podršku savjetodavnog programa Svjetske banke za rješavanje dugova i zatvaranje preduzeća (WB Debt Resolution and Business Exit advisory program).

Reforma bitna zbog velikih dugova i neprofitabilnog rada državnih preduzeća. Kako je navedeno, novi okvir bi uveo poticaje za olakšavanje restrukturiranja i rješavanja dugova  preduzeća.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 30.09.2016.
 • Originalni rok 30.09.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Napredak i komentar Parlament FBiH je Nacrt zakona usvojio u decembru 2016. godine. Međutim, Ustavni sud FBiH je dijelove Nacrta zakona proglasio neustavnim. Novi tekst prijedloga zakona Vlada FBiH je usvojila u oktobru 2017. godine i uputila u parlamentarnu proceduru. Izmjene Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH usvojene su u oba doma Parlamenta Federacije BiH 22. maja 2018. godine. Rok za usvajanje ove mjere bio je kraj septembra 2016. godine.
 • Željeni efekat Jačanje sudskog sistema.