Naslovna
Naslovna - Monitoring implementacije Programa mjera iz Proširenog aranžman za Bosnu i Hercegovinu - Extended Fund Facility (EFF), finansijski podržanog od Međunarodnog monetarnog fonda

CBBiH, AOD i dvije entitetske agencije za bankarstvo će dogovoriti identičnu metodologiju za određivanje sistemski važnih banaka, usaglašenu sa osobljem MMF-a, koju će usvojiti nadležne institucije.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.03.2018.
 • Originalni rok 31.03.2018.
 • Izvršilac mjere Agencija za bankarstvo RSAgencija za bankarstvo FBiHCBBiHAOD
 • Napredak i komentar Ova mjera utvrđena je posljednjim Izvještajem osoblja MMF-a iz februara 2018. godine.
 • Željeni efekat Identična metodologija i ulazni podaci su važan preduvjet za efikasnu saradnju supervizora i nadzor nad sistemskim rizikom.

Na osnovu revizija, agencije za bankarstvo će izraditi sveobuhvatne entitetske strategije za rješavanje osjetljivosti u bankarskom sistemu, tako što će od vlasnika banaka tražiti da nadomjeste svaki nedostatak u odnosu na propisane zahtjeve.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 31.08.2016.
 • Originalni rok 31.08.2016.
 • Izvršilac mjere Agencija za bankarstvo FBiH
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Nakon izvršene revizije banaka, Agencija za bankarstvo FBiH izradila je strategiju za rješavanje osjetljivosti u bankarskom sistemu, te je od vlasnika banaka tražiti da nadomjeste svaki nedostatak u odnosu na propisane zahtjeve.
 • Željeni efekat Jačanje bankarskog sektora

Vanjaska revizija kvaliteta aktive prema projektnom zadatku koji su pripremile agencije za bankarstvo u skladu s preporukama osoblja MMF-a, za banke koje su bile pod pojačanom supervizijom u 2015. godini ili koje su u periodu 2012-2014. godine doživjele rapidnu kreditnu ekspanziju u odnosu na tržište (tj. imale prosječnu godišnju stopu rasta kredita višu od 10 posto tokom tog perioda) i za koje nisu već obavljene revizije kvaliteta aktive.

Više banaka bilo je pod pojačanom supervizijom u 2015. godini; u periodu 2012 - 2014 doživjele su rapidnu kreditnu ekspanziju u odnosu na tržište (tj. imale prosječnu godišnju stopu rasta kredita višu od 10 posto tokom tog perioda); ili za njih nisu obavljene revizije kvaliteta aktive.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 30.06.2016.
 • Originalni rok 30.06.2016.
 • Izvršilac mjere Agencija za bankarstvo FBiHvanjski revizori banaka
 • Napredak i komentar Kako nam je potvrđeno iz MMF-a, detaljni pregled kvaliteta aktive završen je, a obuhvatio je pet banaka sa sjedištem u FBiH. Izvršena je revizija onih banaka koje su bile pod pojačanom supervizijom u 2015. godini ili koje su u periodu 2012-2014. godine doživjele rapidnu kreditnu ekspanziju u odnosu na tržište (tj. imale prosječnu godišnju stopu rasta kredita višu od 10 posto tokom tog perioda) i za koje nisu već obavljene revizije kvaliteta aktive. Prilikom izbora revizorske kuće banke nisu mogle angažovati revizore koji su obavljali redovnu godišnju reviziju njihovih finansijskih izvještaja za prethodnu godinu. Revizorska kuća koja obavlja vanrednu kontrolu neće moći biti angažovana za reviziju finansijskih pokazatelja iste banke u naredne dvije godine.
 • Željeni efekat Ojačan bankarski sektor u FBiH. Kako nam je potvrđeno iz MMF-a, detaljni pregled kvaliteta aktive završen je, a obuhvatio je pet banaka sa sjedištem u FBiH.