Naslovna

Usvajanje izmjena i dopuna entitetskih zakona o bankama i agencijama za bankarstvo

U skladu sa direktivama EU i zahtjevima Bazela izraditi zakone o bankama koji će ojačati korektivne i provedbene ovlasti supervizora, uvesti superviziju bankarskih grupa na konsolidiranoj osnovi, uvesti sveobuhvatan okvir za restrukturiranje banaka, te ukinuti posebne obavezne rezerve za depozite javnog sektora.

Jedna od mjera za konsolidaciju složenog finansijskog sektora, odnosno njegovu koordinaciju.

Dodatne informacije

  • Status: Implementirano
  • Rok: 30.11.2016.
  • Originalni rok: 30.11.2016.
  • Izvršilac mjere: Vlada FBiHVlada RSParlament FBiHNarodna skupština RS
  • Strukturalna odrednica: Strukturalna odrednica
  • Napredak i komentar: Zakon o bankama FBiH usvojen je 2. marta 2017. godine. Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Vladin Nacrt zakona o bankama i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH na sjednici 29. novembra. Zbog dugog nezasjedanja domova Parlamenta FBiH, Nacrt zakona o bankama usvojen je tek 29. novembar, te je već tada probijen rok iz Pisma namjere. Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH još uvijek je u procesu usaglašavanja domova. Zakon o bankama RS-a i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o agenciji za bankarstvo RS-a usvojeni su 30. decembra 2016. godine. Vlada RS-a na 99. sjednici 10. novembra usvojila Nacrt zakona o bankama RS-a i uputila ga na razmatranje NSRS-u. Vlada RS-a je zadati rok probila za svega mjesec dana što se, u odnosu na ostale mjere, može smatrati zanemarivim.
  • Željeni efekat: Izbjegnut rizik od narušavanja strukture finansiranja banaka.