Naslovna

Vlada FBiH će uputiti u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama FBiH

Teži se jačanju kontrole nad zaduživanjem nižih nivoa vlasti.  Prema izjavi Willija Kiekensa, direktora za BiH i Zorice Kalezić, savjetnice Izvršnog direktora od 7.9.2016. godine, tehnička pomoć Svjetske banke trenutno radi na procjeni neefikasnosti potrošnje u sektoru zdravstva i reformi penzionog sistema.

Niže vlasti u FBiH, kantonalne i općinske, kao i preduzeća u državnom vlasništvu i vanbudžetski fondovi, imali su mogućnost zaduživanja zbog neučinkovite primjene Zakona, odnosno njegove neusklađenosti sa državnim zakonom. Cilj je stvoriti odgovornosti nižih nivoa vlasti u finansijskom smislu.

Dodatne informacije

  • Status: Implementirano
  • Rok: 31.12.2016.
  • Originalni rok: 31.12.2016.
  • Izvršilac mjere: Vijeće ministara BiHParlamentarna skupština BiH
  • Strukturalna odrednica: Strukturalna odrednica
  • Napredak i komentar: Vlada FBiH je usvojila nacrt novog Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u oktobru 2017. i nedavno je isti dostavila Parlamentu.
  • Željeni efekat: Pojačana kontrola nad nižim nivoima vlasti, vanbudžetskim fondovima i preduzećima u državnom vlasništvu kako bi se osigurala potpuna odgovornost zaduživanja i zaustavilo povećavanje nepokrivenih obaveza.