Naslovna

Smanjenje administrativnog opterećenja poslovnih subjekata uz poseban naglasak na usaglašavanju propisa između entiteta i smanjenje parafiskalnih nameta.

Uz pomoć USAID-a, analizirati parafiskalne namete na svim nivoima vlasti, a vlade dva entiteta i Vijeće ministara razradit će planove s ciljem njihovog smanjenja.

Parafiskalni nameti su naknade koje privredni subjekti i građani plaćaju za korištenje određenih dobara ili usluga. Poslodavci u BiH su se, međutim, žalili da su parafiskalni nameti previsoki, te da se ne koriste za održavanje plaćenih dobara ili usluga. Smatra se da trenutno postoji više od 4.000 parafiskalnih nameta na svim nivoima, iako tačan broj nije poznat. Da bi poslovao, privredni subjekt se mora držati oko 20 zakona vezanih za parafiskalne i fiskalne namete. BiH je na 81. od 190 mjesta „Doing Business“ liste po lakoći poslovanja. Smanjenje parafiskalnih nameta rasteretilo bi realni sektor, te povećalo konkurentnost domaćih kompanija.

Dodatne informacije

  • Status: Nije implementirano
  • Rok: 31.12.2016.
  • Originalni rok: 31.12.2016.
  • Izvršilac mjere: Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
  • Napredak i komentar: Formirani su entitetski registri parafiskalnih nameta uz pomoć USAID-a, koji obuhvataju institucije BiH, te entitetske, kantonalne i opštinske vlade. U novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine, institucije BiH obavezale su se da usvoje planove smanjenja parafiskalnih nameta do kraja juna 2018. godine.
  • Željeni efekat: Smanjeno finansijsko opterećenje poslovnih subjekata.