Naslovna

Završiti revizije rada banaka u RS

Vanjska revizija kvaliteta aktive prema projektnom zadatku koji su pripremile agencije za bankarstvo u skladu s preporukama osoblja MMF-a, za banke koje su bile pod pojačanom supervizijom u 2015. godini ili koje su u periodu 2012-2014. godine doživjele rapidnu kreditnu ekspanziju u odnosu na tržište (tj. imale prosječnu godišnju stopu rasta kredita višu od 10 posto tokom tog perioda) i za koje nisu već obavljene revizije kvaliteta aktive.

Više banaka bilo je pod pojačanom supervizijom u 2015. godini; u periodu 2012 - 2014 doživjele su rapidnu kreditnu ekspanziju u odnosu na tržište (tj. imale prosječnu godišnju stopu rasta kredita višu od 10 posto tokom tog perioda); ili za njih nisu obavljene revizije kvaliteta aktive.

Dodatne informacije

  • Status: Implementirano
  • Rok: 30.09.2016.
  • Originalni rok: 30.09.2016.
  • Izvršilac mjere: Agencija za bankarstvo RSvanjski revizori banaka
  • Napredak i komentar: Detaljni pregled kvaliteta aktive (AQR) obuhvatio je osam banaka sa sjedištem u RS-u. Banke su obavljanje detaljnog pregleda kvaliteta aktive mogle ugovoriti sa jednom od četiri revizorske kuće, odnosno sa PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, Ernst&Young, s tim da nisu mogle angažovati revizorsku kuću koja je obavila redovnu godišnju reviziju finansijskih izvještaja predmetne banke za 2015. godinu. Pregled je obuhvatio detaljnu procjenu kvaliteta aktive i profila rizika svake banke pojedinačno, a Agencija za bankarstvo Republike Srpske je nakon analize dostavljenih izvještaja preduzimala pravne i/ili administrativne mjere prema bankama u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka. Detaljni pregled kvaliteta aktive za period do kraja 31.12.2015. godine je završen i obuhvatio je četiri banke sa sjedištem u RS-u. Završen je u oktobru 2016. Kod jedne manje banke utvrđen je nedostatak kapitala i posljedično je bila u obavezi dostaviti plan za rjesavanje problema nedostajućeg kapitala koji je trebala odobriti Agencija za bankarstvo RS, a to je završeno u decembru 2016. godine. Navedena banka je na osnovu izdatih naloga Agencije za bankarstvo Republike Srpske sačinila plan kapitala koji je od strane Agencije za bankarstvo Republike Srpske procijenjen prihvatljivim, te je banka izvršila dokapitalizaciju u skladu sa planom čime je obezbijeđena stopa adekvatnosti kapitala iznad zakonskog minimuma. AQR je u 2017. godini obuhvatio preostale 4 banke, a završen je u oktobru 2017. godine. Međutim, u ove četiri banke nije utvrđen nedostatak kapitala, tako da nije bilo potrebe za sačinjavanjem posebnih planova. Vanjska rezvizija pretpostavlja nezavisnost i nepristrasnost. Entitetske agencije za bankarstvo izvršile su revizije ostalih banaka, dok su vanjski revizori angažovani za one koje su doživjele rapidnu kreditnu ekspanziju i koje su bile pod pojačanom supervizijom u 2015. godini. Ove revizije neophodnse su za stvaranje strategija za rješavanje osjetiljivosti bankarskog sektora i njegovog jačanja. Revizija je završena u zadatom roku te sada banke trebaju donijeti program pregleda kvaliteta aktive.
  • Željeni efekat: Ojačan bankarski sektor u RS.